Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠤᠷᠨ᠋ᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠮᠦᠯᠡᠨ
Creator ᠰᠤᠳᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠮᠦᠯᠡᠨ; ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭ᠋ᠤ; ᠬᠤᠷᠢᠴᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ; ᠤᠯᠠᠭ᠋ᠠᠨᠮᠦ᠋ᠴᠢᠷ;ᠱᠠᠩᠨ᠋ᠠᠯ; ᠵᠠᠯᠭ᠋ᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
Abstract ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠮᠦᠯᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠴᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠰᠢᠭ᠋ᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠦᠨ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠭ᠋ᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠵᠨᠩᠨ᠋ᠨᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠭᠴᠢ᠂ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯᠳᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠡᠳᠤᠷ ᠮᠡᠳᠤ ᠪᠡᠷ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠵᠢᠳᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠠᠳᠠᠬ᠋ᠤ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠦᠰᠦ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠢᠳᠡ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠦᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠡ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ ᠂ ᠮᠦᠯᠡᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠮᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠴᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠪᠡ ᠵᠠᠢᠯᠠᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠡ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠳᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠭ᠋ᠠᠴᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn