Paper Information


Title ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠤᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ- ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠠᠷᠰᠢ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰ‍ • ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠤ
Keyword ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠡᠯ ; ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ; ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠠᠷᠰᠢ ;ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract 《ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠳᠠᠯ  ᠲᠠᠯᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠡ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ》 ᠪᠤᠯ ᠤᠳᠤ ᠡᠴᠨ750 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠵᠦᠶᠩᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠮᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠠᠩ ᠴᠦᠨ ᠠᠷᠰᠢ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠭᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠯᠢᠭ ᠡᠵᠡᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1991年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn