Paper Information


Title ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠵᠡᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠤᠯᠢᠶ ᠠ
Keyword ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ; ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠵᠦᠢ; ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠲᠤ
Abstract ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠪᠳᠠᠮᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠡᠢᠷ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠷᠬᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠺᠦᠭ ᠪᠤᠯ ᠹᠷᠠᠨᠼ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠪᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡᠴᠡᠭᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠯᠢᠨ ᠤ 《 ᠡᠨᠡᠳᠭᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠳ᠋ᠤ》 ᠪᠠ ᠵᠤᠤ ᠵᠢᠩ ᠱᠸᠨ ᠤ 《 ᠲᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠽᠦ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠱᠸᠺᠰᠫᠸᠷ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠠᠮᠸᠷᠢᠺᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠰᠤᠲᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn