Paper Information


Title 《ᠵᠸᠦ ᠵᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠦ ᠴᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠬᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠨ ᠬᠢᠯᠢᠩᠯᠡᠬᠦᠵᠦ ᠤᠷᠪᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠠᠪᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠠᠯ
Creator ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠬᠦᠦ; ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠯ; ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦᠢ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠹᠲᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ《 ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠡᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠭᠡᠷ》 ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠮᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠠᠰᠤᠯᠲᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠠᠪᠨ ᠲᠡᠷᠰᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn