Paper Information


Title ᠴᠸᠩᠳ᠋ᠸ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠯ ᠪᠠ ᠲᠠᠢᠯᠤᠮᠵᠢ
Creator ᠼᠠᠢ ᠶᠦᠨ
Keyword ᠴᠩᠸᠳ᠋ᠸ; ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ; ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ; ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠧᠩᠳ᠋ᠸ ᠤᠨ ᠵᠤᠰᠠᠯᠩ ᠤᠨ ᠤᠤᠲᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠦᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠤᠸᠠᠷᠠᠭ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠤᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠬᠤᠲᠠᠯᠠ ᠵᠢ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠪᠤᠭᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠮᠠᠩᠨᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠯᠡᠡᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠭᠤ ᠭᠤᠴᠢ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠲᠠᠤᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠤᠳᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠡᠢᠢᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ 36 ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn