Paper Information


Title ᠤᠷᠲᠤᠰ ᠲᠦ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠲᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠲᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ ᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠮᠦᠩᠬᠦᠨᠬᠤᠸᠠᠷ
Keyword ᠤᠷᠳᠤᠰ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; 《ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ》; ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Abstract 2010ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠵᠤᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨᠭᠠᠷ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠵᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ 《ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠸᠠᠩ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠵᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ 《ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠯ》 ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠭᠠᠭᠠᠰᠠᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠪᠠᠢᠵᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠡᠳᠦᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠰᠸᠩ ᠸᠠᠩ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠡᠷᠬᠦᠨ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠲᠠᠭᠤᠯᠵᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2017年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn