Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠵᠤᠲ᠋ᠦ᠋ᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠤᠤ ᠶᠠ ᠫᠢᠩ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠦᠲ᠋ᠦ᠋ᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠮᠠᠨᠵᠤᠲ᠋ᠦ᠋ᠨ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ᠂ ᠶᠣᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠤᠨᠠᠷ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠦᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠨᠡᠢᠯᠡᠯᠲᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠬᠦᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠠ᠎ᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn