Paper Information


Title ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠪᠦᠷᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ; ᠬᠠᠢ ᠯᠢ
Keyword ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ᠋; ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ; ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ-ᠰᠦ᠋ ᠪᠠ ᠮᠢᠬ ᠠ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠲᠠᠬᠤᠯ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠳ᠋ᠠᠬᠢᠨ ᠢ ᠰᠦᠷᠳᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠡᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ 《 ᠠᠮᠢᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤᠢ ᠬᠠᠤᠯᠢ》《 ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠤᠰᠤ》《 ᠭᠤᠪᠷᠠᠨ ᠬᠤᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn