Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠦᠷᠬᠢᠨ ᠢ ᠲᠤᠷᠤᠢᠲᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠨ
Creator ᠳ᠂ ᠪᠤᠯᠠᠭ; ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠪᠠ ᠰᠠᠣᠠ ᠪᠡᠬᠢ; ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ; ᠲᠠᠢᠰᠤᠷᠬᠠᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠦᠷᠬᠢᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠮᠦᠵᠢᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠬᠢ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠠ ᠦᠷ ᠠ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠷᠢᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn