Paper Information


Title ᠬᠤᠶᠠᠷ 《 ᠲᠤᠯᠢ》 ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢ《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠲᠤᠯᠢᠶ ᠠ
Keyword 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ᠄ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠯᠢ》; 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠢ ᠲᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠳᠬ  ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢ》
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ᠄ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠪᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《 ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠯᠤ ᠤᠨ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠬᠢ ᠲᠤᠯᠢ᠂ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠢ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠤᠷᠪᠤᠰ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠪᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠶᠠᠡ《 ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨᠤᠨᠤᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn