Paper Information


Title ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠼᠣᠣ ᠰᠢᠩ ᠹᠸᠢ
Keyword ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ; ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠮᠦᠬᠦᠯ ᠰᠦᠨᠦᠯ
Abstract ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠹᠸᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠢᠠᠷ ᠠ ᠦᠶ  ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠤᠯᠰ ᠮᠦᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠯ ᠠ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn