Paper Information


Title ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠳᠠᠲᠤ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠮᠤᠯᠲᠤᠳᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠨᠤᠳ ᠰᠸᠷᠠᠩᠸᠩᠵᠢᠯ
Keyword ᠪᠠᠶᠠᠰᠬᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠳᠠᠳᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ; ᠮᠤᠯᠳᠤᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ; ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ; ᠪᠠᠢᠷᠢᠰᠢᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠡᠷᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ᠂ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠤᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠮ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠯᠭᠤᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠬᠯᠤ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn