Paper Information


Title ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠢᠺᠠᠮᠤᠯᠤᠺᠢ ᠵᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠭᠦᠸᠸ ᠪᠢᠨ
Keyword ᠵᠢᠭᠠᠬ ᠤᠲᠦᠷᠢᠮ ᠰᠦᠯᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ; ᠺᠢᠷᠢᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ
Abstract ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠷ ᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠬᠢ ᠤᠨᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠷᠭᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠶᠤᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠮᠦᠨ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn