Paper Information


Title 《 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ》 ᠬᠢᠭᠡᠳ 《 ᠲᠠᠫᠦ᠋》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠩᠭᠤᠢ
Keyword 《 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ》;《 ᠲᠠᠫᠦ᠋》; ᠰᠣᠶᠣᠯ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠪ᠃ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠯᠢᠦ ᠵᠸᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢᠴᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠴᠠ《 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ《 ᠲᠠᠫᠦ᠋》 ᠨᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠲᠦᠰᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠰᠤᠨ ᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨᠵᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠢᠯᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn