Paper Information


Title ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ᠄ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠ‍᠂ ᠰᠦᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠳ‍᠋᠂ ᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ; ᠡᠷᠲᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠭᠡᠬᠢᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠶᠠᠭ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠲᠠ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠪᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢ ᠲᠦᠪᠰᠢᠨ ᠢ ᠦᠨᠡᠯᠡᠨ ᠴᠡᠩᠨᠡᠬᠦ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠴᠢᠨᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠨᠡ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠤᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ᠂ ᠦᠷ ᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠴᠦ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠰᠡᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠠᠩᠬ ᠠ ᠡᠭᠦᠳᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠰᠠᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠡᠭᠡᠷ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠴᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠪᠦᠦᠲᠭᠡᠯᠴᠢ᠂ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn