Paper Information


Title ᠮᠦᠸᠸ ᠶᠠᠨ ᠤ 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠩ》 ᠤᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠮᠦᠸᠸ ᠶᠠᠨ; 《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠩ》;ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠸᠸ ᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠵᠢᠩ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠭᠡ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠨᠡᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠭᠡ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠤᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠤᠰᠢ ᠠᠯᠳᠠᠰᠢ ᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn