Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠨᠠᠢᠷ ᠤᠨ ᠲᠢ ᠶᠤᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ
Creator ᠬᠤᠤᠰᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠨᠠᠢᠷ ᠶᠠᠰᠤᠯᠠᠯ; ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ; ᠲᠢᠭ ᠶᠤᠰᠤ
Abstract ᠨᠠᠷᠢ ᠶᠤᠰᠤᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠡᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠢ ᠶᠤᠰᠤ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠨᠰᠢᠯ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠬᠤᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ 《 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ》 ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn