Paper Information


Title 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ》 ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ
Keyword 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ》 ᠲᠦᠷᠢᠮ; ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠠᠨᠷ
Abstract 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠢᠠᠨᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ》 ᠲᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠯ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠮᠦᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠮᠦᠨ᠃ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠡᠴᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠲᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠱᠠᠲᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠮᠵᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠯᠠ《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ 《 ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠬᠤ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠭᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠬᠢᠨᠠᠭᠠᠳ ᠬᠡᠪᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn