Paper Information


Title ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ᠂ ᠰᠢᠨᠡᠷᠬᠡᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ Dorothea Heuschert -Laage ᠤᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭ
Keyword ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ Dorothea Heuschert -Laage ᠤᠨ 《 ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠶᠨ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠯ᠄1926/27ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠦᠭᠲᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠲᠦ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠬᠠᠨᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠰᠤᠩᠭᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠭᠡᠴᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠬᠦᠨᠳᠡᠯᠡᠨ ᠬᠠᠷᠭᠠᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠡᠪᠯᠡᠨ ᠲᠠᠷᠤᠮᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠭᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠦᠵᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn