Paper Information


Title ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠬᠢᠳᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ
Creator ᠪᠠᠢ ᠤᠢ ᠷᠦᠩ; ᠪᠤᠤ ᠠᠨᠠᠷ
Keyword ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ
Abstract ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠸᠨᠰᠡᠨ ᠦᠢᠯᠭᠡᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠭᠪᠡᠷ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠺᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠢ ᠤᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ᠂ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠳᠬᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠠ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠨ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠢᠭ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn