Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Creator ᠯᠠᠨ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ; ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ
Abstract ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠲᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠺ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨᠨᠢᠭᠡ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠳᠠᠭ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠭᠤᠷᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠷᠤᠳᠠᠢ᠂ ᠪᠦᠷᠬᠦᠳ᠂ ᠬᠤᠨ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ᠂ ᠱᠠᠭᠠᠵᠠᠭᠠᠢ ᠮᠡᠳᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤᠳ ᠨᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠠᠪᠳᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠴᠠᠭ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ᠂ ᠰᠠᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠪ ᠮᠠᠭᠤ ᠢᠷᠣ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn