Paper Information


Title 《ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ 》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ》 ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠤ‍᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ 《 ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《 ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ《 ᠬᠤᠯᠢᠮᠠᠭ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ》ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠰᠢᠯᠲᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠰᠦᠪᠷᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ᠂ ᠲᠤᠲᠠᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠦᠪᠳᠡᠬᠦᠰᠢᠲᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠢ ᠵᠢᠱᠢᠶ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn