Paper Information


Title ᠪᠠᠳᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ
Creator ᠡᠦ ᠫᠦ᠋ ᠶᠢᠩ; ᠪ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠪᠠᠳᠮ ᠠ; ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ;《 ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰᠠ》
Abstract ᠪᠠᠳᠮ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ《 ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠪᠠᠷᠰᠠ》 ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠠᠴᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠳᠮ ᠠ ᠪᠤᠯ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠬᠦᠷᠷᠨᠢᠯ ᠪᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠤᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠷ ᠪᠡᠭᠡᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2021年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn