Paper Information


Title 《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠪᠣᠶᠠᠨᠲᠤ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Creator ᠤᠷᠠᠨ
Keyword 《ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ》;ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠦᠷᠦ; ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠲᠡᠮᠵᠢᠯᠭ ᠡᠪᠡᠷ ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠨᠢᠬᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠵᠦ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2013年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn