Paper Information


Title ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠠᠶᠤᠷ
Keyword ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ; ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ; ᠪᠠᠳᠤᠳᠬᠠᠨ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠬᠦᠯᠬᠦ
Abstract ᠬᠡᠯᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠵᠦᠢ ᠪᠡ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠨ ᠭᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠭᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠭ ᠦᠰᠦᠳ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ《 ᠡᠳᠡᠭᠡᠳ》 ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠶ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠲᠠᠭᠠᠵᠢᠩᠨᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn