Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ
Creator ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠨᠠᠷ 
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠳᠤᠮᠰᠢᠯᠲᠤ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠲᠠᠭᠠᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠲᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨᠵᠠᠨ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠵᠢ ᠭᠡᠷᠬᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠦᠵᠡᠰᠦᠭᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1989年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn