Paper Information


Title 《ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》 ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠲᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ ᠰᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword 《ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ》;《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; 《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》
Abstract 《ᠭᠤᠴᠢᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠲᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ 》 ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ《ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》 ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠤᠷᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠮᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ18-19ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠴᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠳᠡ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn