Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠡᠴᠡ
Creator ᠬ‍ · ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠬᠤ 〔ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ〕; ᠷᠢᠨᠴᠢᠨ
Keyword
Abstract ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠃ ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠄ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷᠯᠢᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ (ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠦᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ); ᠳᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠬᠤᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠵᠢᠷᠭ᠋ᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤᠨ ᠤ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢᠬᠢᠭᠦᠷ; ᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ; ᠨᠠᠢᠮᠠ᠂ ᠮᠣᠳᠤᠨ ᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠋ᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ; ᠶᠢᠰᠦ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭ᠋ᠠᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠢᠯᠭ᠋ᠠᠯ᠄ ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠢᠷᠠᠭ᠋ᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ; ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ; ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠪᠦᠵᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠠᠩᠭᠢ᠃ ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠦᠨ ᠬᠠᠭ᠋ᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠲ᠋ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ᠃ ᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤᠨ᠋ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1986年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn