Paper Information


Title ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠪᠤᠦ ᠶᠢᠩ᠍ᠸ; ᠪᠤᠤ ᠰᠠᠷᠠᠨ
Keyword ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠡᠬᠡ; ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠳᠡᠨ ᠶᠢᠨᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠨᠢ ᠤᠳᠬᠠ  ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠴᠢᠳᠠᠪᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠵᠤᠬᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠰᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠋ ᠢ ᠳᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠤᠨᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮᠴᠢᠯᠡᠨ  ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn