Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠦᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ
Creator 〈ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ〉ᠤ᠂ ᠦᠨᠢᠷᠴᠡᠴᠡᠭ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ; ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ; ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠶᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠩᠭᠡᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn