Paper Information


Title ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ -ᠲᠠᠺᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠ ᠺᠤᠤᠲ᠋ᠠᠷᠤᠤ᠋ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ
Creator ᠨ᠂ ᠴᠣᠯᠮᠤᠨ
Keyword ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎᠋ ᠠ; ᠲᠠᠺᠠᠮᠦ᠋ᠷᠠ ᠺᠤᠤᠲ᠋ᠠᠷᠤ᠋ᠤ᠋; ᠶᠠᠫᠤᠨ
Abstract ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠠᠨᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠤ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠣᠬᠤᠮ ᠬᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ᠂᠂ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ  ᠠ ᠬᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠲ᠋ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠦ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠡᠢᠯᠦᠭᠡ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠡᠲᠡᠯ ᠠ ᠰᠠᠢᠴᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠫᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠳ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ 2008ᠣᠨ  ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠮᠠᠳᠠᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠳ ᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠴᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠷᠤᠵᠠᠢ᠂
Original Literature No Original Paper
出自 中国蒙古学 2017年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn