Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨ᠋ᠠ᠋ᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠬᠢᠲ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠬ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Creator ᠪᠠᠢ ᠽᠦᠢ ᠯᠠᠨ; ᠦᠬᠡᠳᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ; ᠵᠢᠷᠤᠮᠳᠤ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ; ᠳ᠋ᠢᠬᠢᠲ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ; ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ; ᠲᠦᠰᠦᠪ ᠪᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠰᠤᠷᠠᠭ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠰᠢᠳᠪᠤᠡᠢᠯᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠲᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠨᠤᠬᠦᠳ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ/ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠺᠦᠳ᠋ ᠶᠢᠡᠷ ᠤᠷᠤᠭ᠋ᠤᠯᠵᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠢᠴᠢ ᠺᠤᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠸᠷ ᠤᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯᠳᠡᠳ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤᠷᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠤ ᠳ᠋ᠢᠬᠢᠲ᠋ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠰᠦᠪ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠢᠭ᠋ᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2015年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn