Paper Information


Title ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠲᠡᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ《 ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠠᠢ ᠯᠦᠨ
Keyword ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠲᠡᠢ ᠺᠢᠨᠤ《 ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠰᠡᠳᠦᠪᠲᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠲᠡᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋《 ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠮᠸᠧᠨᠲ ᠨᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨᠡᠯ ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠠᠭᠤᠰᠴᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠢᠡᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠦᠬᠡᠯᠲᠡᠢ ᠺᠢᠨᠤ᠋《 ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ 》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠰᠡᠷᠡᠯ᠂ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨ᠋ᠲ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠲᠤ ᠨᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠢᠨᠤ᠋ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠦᠢᠯᠠ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠲᠤ ᠵᠢᠷᠤᠮ᠂ ᠭᠡᠨᠡᠨ ᠴᠠᠢᠯᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠨ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠲᠠ ᠴᠢᠨᠤ ᠠ ᠭᠤᠤ ᠠ ᠮᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠮᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠮᠤᠷᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠪᠦᠭᠡᠴᠢᠨ ᠤᠳᠤᠮᠲᠤ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨᠪᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠸᠮᠸᠨᠲ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn