Paper Information


Title ᠤᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠴᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠳ ᠡᠩᠭᠡᠵᠢᠷᠭᠠᠯ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠪ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠺᠲ᠋ᠤᠷᠠᠨᠲᠯ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠢᠯᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠃
Abstract ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠨ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠨᠭᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠᠵᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨᠲᠡᠭᠦᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠯ ᠢ ᠲᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡ20-21 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠡᠩ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn