Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠪᠠ‍᠂ ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ;ᠬᠠᠮ ᠰᠣᠶᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠬᠠᠢᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ 《 ᠬᠡᠢᠢᠮᠤᠷᠢ》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ 《 ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢᠯᠬᠠᠰᠠᠭ ᠲᠠᠨᠢᠪᠤᠷᠢ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢ ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ 13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠮᠠᠨᠢ《 ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ》 ᠪᠤᠯᠤᠨ 《 ᠰᠦᠯᠲᠡ》 ᠵᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠲᠤᠷ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ《ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ  ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠡᠷᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠤᠨᠤᠯᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠮᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn