Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠴᠣᠮᠤᠷᠯᠢᠭ; ᠭᠡᠭᠡᠨᠬᠠᠰ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠡᠢᠳᠦᠯ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ᠂ ᠴᠠᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠦᠭᠡᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠦᠨ᠃ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠢᠢᠳᠦᠯ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ ᠨᠡᠩ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠦᠪᠡᠷ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠵᠦᠭ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn