Paper Information


Title 《ᠯᠤᠢ ᠮᠦ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠰᠢᠶᠠᠤᠤ ᠶᠠᠨ
Keyword 《 ᠯᠢᠤᠢ ᠮᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠸᠺᠰᠲ
Abstract 《 ᠯᠢᠤᠢ ᠮᠦ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠪᠤᠯ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ ᠷᠤᠮᠠᠨ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠠᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃《ᠯᠢᠤᠢ ᠮᠦ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠨᠢ ᠰᠣᠳᠤᠨ ᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠦᠭᠡᠬᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠠᠨ ᠤ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢᠢᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠢᠵᠢᠮᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《 ᠯᠢᠤᠢ ᠮᠤ ᠳ᠋ᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠭᠠᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠳᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠲᠸᠺᠰᠲ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn