Paper Information


Title ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠢᠮᠤ
Creator ᠲᠢᠩ ᠲᠢᠩ; ᠠᠯᠳᠠᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 60ᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ; ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ; ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠯᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ 20ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯᠠᠬᠢ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠭᠰᠡᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠤᠳ ᠢ ᠰᠡᠩᠭᠡᠷᠢᠨᠴᠢᠨ ᠪ ᠠᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠭᠡᠷ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠮᠳᠠᠷ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠡᠬᠡᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠤ ᠪᠤᠰᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠷᠤᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠴᠢᠩ ᠤᠤᠯᠰ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠤᠨᠤᠯᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂《ᠰᠸᠩ ᠸᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠢᠯᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠲᠤᠳᠠᠭᠲᠠᠯ ᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢᠯᠠᠨ ᠳ᠋ᠦᠩᠨᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn