Paper Information


Title ᠽᠠᠷᠢᠩᠳᠤᠩᠷᠤᠪ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠢᠨ ᠯᠢ ᠯᠢ
Keyword ᠽᠠᠷᠢᠩᠳᠤᠩᠷᠤᠪ; 《 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡᠳᠦ》; ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠽᠠᠷᠢᠩᠳᠤᠩᠷᠤᠪ ᠤᠨ 《 ᠬᠠᠷ ᠠ ᠦᠨᠡᠭᠡᠲᠦ 》 ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠵᠢ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠢ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠦᠵᠡᠯ᠂ ᠰᠢᠯᠦᠭᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠡᠮᠡᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn