Paper Information


Title ᠤᠪᠤᠭ᠂ ᠰᠤᠮᠤ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ
Creator ᠬᠤᠸᠠᠨᠤᠳ ᠰᠸᠷᠡᠩᠸᠩᠵᠢᠯ
Keyword ᠤᠪᠤᠭ᠂ ᠰᠣᠮᠤ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠷᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠪᠤᠭ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠲᠠᠢᠴᠢᠠᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠳᠦᠭᠡᠨᠲᠦ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠪᠤᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠬᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠦᠯᠭᠡ᠂ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠭᠡᠢᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠨᠢᠭᠲᠠᠯᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠴᠢᠠᠨᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠮᠤ᠂ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠦᠮ ᠠ ᠬᠡᠢᠢᠳ ᠢ ᠶᠡᠬᠡᠪᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠵᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn