Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠵᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠲᠤᠤ ᠰᠢᠤ ᠵᠸᠨ
Keyword ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ; ᠮᠠᠵᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ; ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ
Abstract ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠯᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠨᠡᠷ ᠠ᠂ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡᠳ ᠲᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠲᠠᠭᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠭᠤᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠷᠴᠢᠨᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠡᠴᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠵᠢᠭᠡᠯᠡᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠭᠡ ᠨᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠴᠢᠠᠨᠷ  ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠵᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠢᠠᠯᠬᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn