Paper Information


Title ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠲᠤᠭᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠪᠢᠯᠢᠭ; ᠭᠦᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠠᠯᠠᠱᠠ; 《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ》; ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠷᠠᠬᠯᠲᠠ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠤ《 ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠲᠤᠭᠤ》 ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠯᠤᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠴᠡ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠲᠤ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢᠳᠬᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠭᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢ ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn