Paper Information


Title ᠦ‍᠂ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ
Keyword ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ; ᠦ‍᠂ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷᠵᠠᠪ; ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠠᠯᠠᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠦ‍᠂ ᠭᠠᠨᠵᠤᠤᠷᠵᠠᠪ ᠤᠨ ᠬᠢᠳᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠵᠤᠬᠦᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠤᠯ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠨᠡᠴᠢ ᠪᠠᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠭ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠲᠦᠨ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠵᠢ ᠵᠤᠷᠢᠲᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn