Paper Information


Title 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠤᠶᠤᠨ
Keyword 《 ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》; ᠪᠠᠷᠰ; ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ
Abstract ᠲᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠤᠪᠤᠯᠠᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠲᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠢ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠲᠦᠷᠰᠦᠯᠡᠯ ᠵᠦᠢᠷᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ᠂ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠪᠠᠷᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠡᠵᠯᠲᠣ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ 《ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠪᠠᠷᠰ ᠨᠢ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮᠴᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠷᠰ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠪᠤᠭ ᠬᠠᠮᠳᠤᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠵᠤᠬᠢᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn