Paper Information


Title 《 ᠰᠢᠷᠠᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠪᠠ 《ᠬᠤᠷ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠯ ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠡᠳᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠨᠤᠤ ᠰᠡᠴᠡᠨ; ᠴᠢ ᠢᠤᠢ ᠬᠤᠸᠠ
Keyword ᠰᠢᠷᠠᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ; ᠬᠤᠷ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ;ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ; ᠢᠳᠡ ᠬᠦᠴᠦ
Abstract 《ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠪᠤᠯ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠷᠤᠭᠤᠪᠴᠢ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ《 ᠰᠢᠷᠠᠢᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠪᠠ 《 ᠬᠤᠷ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠠᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ᠂ ᠠᠢᠮᠠᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠪᠡᠳ《 ᠭᠡᠰᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠨᠠᠷᠢᠰᠬᠠᠨ ᠬᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢᠢᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠬᠤ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ 《 ᠰᠢᠷᠠᠢᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨᠪᠠᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠪᠠ 《 ᠬᠤᠷ ᠯᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠯᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠦᠪ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠳ ᠢ ᠢᠳᠡ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn