Paper Information


Title 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠭᠡ  ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠤᠯᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠨᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠭᠡ; ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠯᠡᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠪᠤᠰᠤ᠂ᠨᠡᠷ ᠠ ᠨᠢ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠ 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠲᠡᠮᠳᠡᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠠᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ᠃ ᠲᠤᠰ 《ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠨᠢ ᠤᠤᠯ ᠮᠠᠨᠤ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠮᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠭᠡᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠰᠢᠩᠬᠤ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠩᠬᠤᠨ ᠦᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠲᠠ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠭᠡ ᠦᠰᠦᠭ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠰᠦᠭ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠭ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠳᠠᠷᠠᠮ ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯᠴᠢ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn