Paper Information


Title ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠶᠦᠩ ᠮᠸ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ; ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ; ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ
Abstract ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠂ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠮᠦᠷ ᠲᠡᠳᠭᠦᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠡ ᠬᠡᠮ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠭᠡᠨ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠭᠡᠬᠦ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠢᠩ ᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠮᠦᠷ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠡᠳᠬᠦᠬᠦ ᠪᠠ ᠮᠦᠷ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn