Paper Information


Title ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠸᠺᠰᠲ ᠡᠴᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ ᠠ-《 ᠦᠬᠢᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠱᠠᠰᠲᠢᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ
Creator ᠬᠦᠴᠦᠨᠲᠤ
Keyword ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨᠲᠸᠺᠰᠲ; ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠵᠢᠷᠤᠬᠡ
Abstract 《ᠦᠬᠢᠳ ᠬᠦᠪᠡᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠭᠤᠨᠢᠭᠲᠤ ᠱᠠᠰᠳᠢᠷ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠰᠠᠯᠠᠩ ᠵᠤᠪᠠᠯᠠᠩᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠭᠤᠯᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭᠤᠢ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠪᠢ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠷᠬᠢᠰ ᠪᠠᠶᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠴᠡᠭᠡᠢ ᠲᠠᠷᠤᠯᠠᠯ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠪᠤᠭᠤᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠨᠠᠮ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠬᠢᠮᠡᠨᠵᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠲᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn