Paper Information


Title ᠡᠾᠦ᠋ᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠰᠠᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠮᠢᠩ ᠵᠸ
Keyword ᠡᠾ᠋ᠦ᠋ᠩᠨᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠠ; ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ; ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Abstract ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠨᠢ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠵᠦ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠯᠡ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠯᠢ ᠡᠷᠲᠡ ᠡᠾᠦ᠋ᠩᠨᠤᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠵᠢᠷᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠠᠢᠨ᠂ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠢ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠾᠦ᠋ᠩᠨᠦᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠢ ᠲᠠᠨᠢᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠴᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠢᠮ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠭᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn