Paper Information


Title ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠩᠭᠤᠪᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠦᠴᠢᠳ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠲᠡᠷᠭᠡᠯ; ᠪᠠᠢ ᠭᠠᠩ
Keyword ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ; ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ
Abstract ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠪᠦ ᠷᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠠᠢᠮᠠᠭ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ ᠂ᠬᠢᠩᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠤᠢᠷ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠤᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ᠂ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ᠂ ᠠᠤ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ᠂ ᠲᠦᠩᠯᠢᠶᠤᠤ᠂ ᠲᠦᠰᠢᠶᠡᠳᠦ ᠪᠠ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠶᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠳᠠᠭ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠬᠤᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠵᠢ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠤᠯᠤᠮᠲᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠷᠤᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠴᠢᠳ ᠪᠠ ᠲᠡᠳᠡᠨᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠢᠯᠠᠳᠠᠭ《 ᠮᠠᠩᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠢ ᠲᠤᠢᠮᠤᠴᠢᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《 ᠮᠠᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2020年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn